Informacja zakładu o zwiększonym ryzyku - Baza dystrybucji gazu w Starych Pieścirogach

Wasbruk Sochoń Arkadiusz Sochoń Witold spółka jawna

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej na terenie bazy dystrybucji gazu propan - butan

Lipiec 2021 rok

Dane i nazwa firmy oraz adres zakładu objętego niniejszym opracowaniem:

Wasbruk Sochoń Arkadiusz Sochoń Witold spółka jawna
05-191 Stare Pieścirogi, ul. Hetmańska 1
Regon: 010328856; NIP: 524-03-14-723
Koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr:
OPC/10785/3124/W/OWA/2011/AR1.   OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD ORAZ ADRES

Oznaczenie prowadzącego oraz adres zakładu:

Nazwa prowadzącego

Wasbruk Sochoń Arkadiusz Sochoń Witold

Kierujący zakładem

Kierownik - Bogdan Wójtowicz

Adres siedziby i zakładu

05-191 Stare Pieścirogi, ul. Hetmańskal

Telefon

501-280-405, 22 614-59-14

Fax

22 614-59-14

WWW

http://wasbruk.pl

E-mail

wasbruk@wasbruk.pl

Nip

524-03-14-723

Regon

010328856


 

2.   OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI:

Kierownik bazy - Bogdan Wójtowicz

3.   POTWIERDZENIE, ŻE ZAKŁAD PODLEGA REGULACJOM PRAWNYM I PRZEPISOM ADMINISTRACYJNYM USTANAWIAJĄCYM SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Baza dystrybucji gazu w Starych Pieścirogach jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2013 w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013, poz. 1479). Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Ciechanowie przekazano zgłoszenie, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane. Obowiązująca, dokumentacja - Program Zapobiegania Awariom, wymagana przez ustawę Prawo ochrony środowiska została przekazana Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Ciechanowie. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Ciechanowie nie wnieśli uwag do przesłanej dokumentacji, co stanowi potwierdzenie dopełnienia wszystkich obowiązków spoczywających na prowadzącym zakład.

4.   OPISU DZIAŁALNOŚCI BAZY DYSTYBUCJI GAZU W STARYCH PIEŚCIROGACH

Baza dystrybucji gazu skroplonego stanowi bazę magazynową i logistyczną spółki Wasbruk

Podstawową działalnością Bazy jest magazynowanie i dystrybucja gazu skroplonego: propan-butan lub propan techniczny w butlach 11kg lub w autocysternach.

Gaz dostarczony do magazynu w cysternach samochodowych gdzie za pomocą frontu rozładunkowego jest przetłaczany do zbiornika magazynowego, z którego przy pomocy pomp i nalewarek przetaczany jest następnie do butli na gaz 11kg , lub przy pomocy tego frontu może być przetłaczany do autocystern i wywożony do poszczególnych odbiorców poza teren Bazy.


6.     ZASTOSOWANE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE:

W przypadku poważnej awarii istnieje możliwość uwolnienia do atmosfery gazu propan - butan. W normalnych okolicznościach, z racji lokalizacji stanowisk technologicznych na otwartej przestrzeni, gaz rozcieńczyłby się w sposób bezpieczny, ale w pewnych niesprzyjających warunkach może on stanowić zagrożenie pożarowe/wybuchowe.

W celu wyeliminowania lub zminimalizowania negatywnych skutków tego typu zdarzeń stworzony został system, którego celem jest zachowanie bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego i instalacji technologicznych. System ten tworzą środki techniczne oraz procedury organizacyjne uruchamiane w trakcie działań rzeczywistych i doskonalone w czasie ćwiczeń.

Do głównych rozwiązań organizacyjnych zapobiegającym uwolnieniom substancji niebezpiecznych i ograniczającym ich potencjalne skutki na terenie Bazy w Starych Pieścirogach należą:

•       uwzględnienie przy projektowaniu aktualnych standardów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska,

•       codzienne obchody instalacji, okresowe audyty, kontrole i przeglądy instalacji w tym także kontrole cystern drogowych wprowadzanych na tern Zakładu,

•       przygotowanie i bezwzględne przestrzeganie procedur rozruchowych i działań w stanach awaryjnych,

•       rozwiązania proceduralne dotyczące prowadzenia procesów technologicznych i pomocniczych (instrukcje technologiczne i stanowiskowe ),

•       rozwiązania proceduralne dotyczące obsługi urządzeń i prowadzenia remontów i prac wykonywanych w szczególnych warunkach,

•       instrukcje bhp i przeciwpożarowe,

•       dla wszystkich stanowisk pracy, na których może pojawić się mieszanina wybuchowa opracowano dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem wraz z oceną ryzyka - oszacowane ryzyko dla każdego stanowiska jest na poziomie akceptowalnym, określenie wymagań kwalifikacyjnych dla poszczególnych stanowisk oraz szczegółowe określenie zasad szkoleń na poszczególnych stanowiskach,

•       opracowanie i wdrożenie: Programu Zapobiegania Awarią

Techniczne systemy zabezpieczeń oraz urządzenia zabezpieczające dostosowane są do poziomu występujących zagrożeń, które pozwalają na:

1.     ograniczenie czasu oddziaływania awaryjnego,

2.     efektywne i szybkie usuwanie awarii,

3.     ograniczenie skutków awarii.

Istniejące systemy zostały dobrane, zaprojektowane i wykonane zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz najlepszą, dostępną obecnie wiedzą techniczną. Do systemów tych zalicza się:

•       instalacja technologiczna rurowa napowietrzna jest wykonana w sposób eliminujący możliwe uszkodzenia mechaniczne. Armatura technologiczna wykonana jest z materiałów odpornych na działanie gazu propan-butan oraz ekstremalnych temperatur i ciśnień roboczych. Instalacja jest właściwie oznakowana i zabezpieczona antykorozyjnie.

•       zbiornik magazynowy gazu - jest pod stałą opieka techniczną Urzędu Dozoru Technicznego (posiada aktualne Decyzje dopuszczające do eksploatacji),

•       zbiornik magazynowy gazu płynnego jest chroniony stałym działkiem gaśniczym

•       budynek rozlewni gazu butlowego wraz z magazynem butli chroniony jest stałą instalacją zraszającą zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej,

•       wszystkie autocysterny do przewozu gazu posiadają aktualne badania oraz świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych,

•       wszyscy pracownicy przebywający i wykonujący pracę na terenie Bazy stosują odzież ochronną o właściwościach antyelektrostatycznych - odzież przeznaczoną do stosowania w atmosferze zagrożenia wybuchem, która spełnia wymagania określone normie EN 1149- 5:2008,

•         zbiorniki magazynowe wyposażone są w zawory bezpieczeństwa

•         instalacja elektryczna w obrębie stref zagrożenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

•       obiekty bazy chronione są instalacją odgromową, uziemiającą oraz odprowadzającą ładunki elektrostatyczne,

•         instalacja eksplozymetryczna,

•         sieć wyłączników bezpieczeństwa, przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

•       sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantem nadziemnym, przenośny sprzęt gaśniczy.

7.     RODZAJE ZAGROŻEŃ AWARIAMI:

Substancje znajdujące się na terenie Bazy stwarzają zagrożenia:

•         pożarowe;

•         wybuchowe.

Ze względu na charakter działalności prowadzonej na terenie Bazy na stanowiskach przeładunkowych gazu w oparciu o analizę procesów technologicznych zakłada się możliwość wystąpienia następujących awarii przemysłowych:

•         wyciek gazu z instalacji i urządzeń na poszczególnych stanowiskach technologicznych,

•         pożar wypływającego gazu,

•         wybuch wypływającego gazu.

Każda z wymienionych sytuacji i awarii, w zależności od wielkości i okoliczności, może stwarzać zagrożenie ze skutkami dla ludności i środowiska. Ze względu na zastosowane środki zabezpieczające

- techniczne i organizacyjne, poziom ryzyka wystąpienia awarii jest na poziomie dopuszczalnym. Należy zwrócić uwagę, że:

1.     Substancje (gazy) palne stanowią jedyną grupę magazynowanych na terenie zakładu substancji i mieszanin.

2.     Wszystkie substancje charakteryzują właściwości palne, a przy niektórych (ok. 2% do 10%) stężeniach pary substancji z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe.

Uwolnione substancje niebezpieczne o charakterze palnym mogą po uwolnieniu rozprzestrzeniać się także w postaci chmur parowych. W związku z tym że substancja (gaz płynny) jest cięższa od powietrza chmura par gazu może utrzymywać się przy powierzchni terenu i wnikać we wszelkie otwory poniżej poziomu terenu (studzienki, wpusty, zagłębienia, itp.).

W odniesieniu do terenów i ludności znajdującej się poza zakładem produkcyjnym w Starych Pieścirogach przewidziano potencjalną możliwość zaistnienia zdarzeń, które z uwagi na pożarowe właściwości par substancji niebezpiecznych uwolnionych a czasie awarii na instalacjach procesowych mogłyby zagrozić zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Niezbędne informacje przekazano Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, w których ustalono tryb postępowania służb ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia obejmującego tereny przyległe do zakładu produkcyjnego.

8.     PROCEDURY OSTRZEGANIA I INFORMOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII

Na terenie Rozlewni Gazu w Starych Pieścirogach alarmowanie w przypadku zaistnienia awarii odbywa się przy pomocy wszelkich dostępnych środków komunikacji tzn.:

•       sygnały akustyczne przekazywane przez sygnalizator dźwiękowo - świetlny,

•       poprzez sieć telefoniczną,

•       poprzez sieć łączności bezprzewodowej.

Zasięg alarmowania personelu oraz innych osób przebywających na terenie Zakładu wynika z rodzaju i wielkości zagrożenia w szczególności od rodzaju alarmu. Na terenie magazynu gazu wyróżnia się alarm sygnalizowany przez sygnalizator dźwiękowo - świetlny, umiejscowiony na terenie obiektu.

Modulowany dźwięk sygnalizatora dźwiękowo - świetlnego:

•       . oznacza przekroczenie jednego z ustalonych parametrów technologicznych, 2. zobowiązuje personel techniczny do ustalenia i do jak najszybszego zlikwidowania przyczyn alarmu i ponownego uruchomienia cyklu produkcyjnego,

•       . oznacza, że nie zachodzi potrzeba ewakuacji personelu z terenu jednostki organizacyjnej. 4. oznacza zaistnienie na terenie magazynu zagrożenia,

Osoby upoważnione do ogłaszania-odwołania alarmu:

Osobami upoważnionymi do podejmowania decyzji o ogłoszeniu alarmu na terenie Bazy są wszyscy pracownicy.

Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu-zasady ogólne:

W przypadku ogłoszenia alarmu, w wyniku zadziałania jednego z automatycznych systemów zabezpieczeń, należy rozeznać przyczynę alarmu i doprowadzić do jak najszybszego zlikwidowania jego przyczyn (wyłączyć możliwie szybko sygnalizator dźwiękowo - świetlny) i postępować zgodnie z instrukcjami szczegółowymi.

W razie stwierdzenia pożaru albo zagrożenia pożarem lub wybuchem, należy wcisnąć przycisk alarmu pożarowego ( czerwony grzybek ) - przycisk ten wyłącza napięcie na terenie (blokada pompy i kompresora), zamyka zdalne zawory odcinające dopływ gazu . Dla wypływu gazu o charakterze katastrofy podstawą jest zaalarmowanie PSP oraz podmiotów szczególnie zagrożonych w kierunku rozprzestrzeniania się chmury gazu. W pobliżu Bazy (w zasięgach stref zagrożenia możliwą awarią) nie występują obiekty użyteczności publicznej. Od strony północnej i wschodniej z terenem bazy sąsiadują magazyny Gminnej Spółdzielni, większość nie użytkowana, a w małej części mieści się warsztat samochodowy oraz firma RECAN zajmująca się odzyskiem materiałów. Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w wymienionych magazynach nie przekracza kilkunastu osób. Od strony południowej, w odległości ok. 100 m zlokalizowane jest osiedle kilkunastu domków jednorodzinnych. Od strony południowo - zachodniej z terenem bazy sąsiaduje bezpośrednio kilka budynków mieszkalno - gospodarczych. Od strony zachodniej działka graniczy z lokalną drogą oraz torami kolejowymi.

PRZYKŁADOWA TREŚĆ PRZEKAZANEJ INFORMACJI

Na terenie Rozlewni Gazu Wasbruk w Starych Pieścirogach doszło do awarii.

Prosimy o całkowite wyłączenie napięcia na terenie Państwa obiektu oraz o jego opuszczenie. Dalszych informacje dotyczących zasad oraz kierunku ewakuacji przekaże

Ww. informację przekazywać będą wyznaczone osoby - pracownicy Rozlewni, którzy w zakresie posiadanych numerów telefonicznych kontaktować się będą z mieszkańcami oraz firmami jak i instytucjami znajdującymi się w najbliższej okolicy Zakładu (w rejonie jego oddziaływania). Informacja ta zostanie także przekazana do lokalnych mediów z prośbą o jej upowszechnienie.

Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

Po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby przebywające na terenie zagrożonym obowiązane są podporządkować się poleceniom wydawanym przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi (jest to kierownik instalacji/obiektu lub wyznaczona osoba z Państwowej Straży Pożarnej).

Decyzję o ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje Kierujący Działaniem Ratowniczym we współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Stanowiskiem Kierowania Komendy Powiatowej PSP .

W przypadku konieczności skierowania komunikatów dla społeczeństwa podawanie ich następuje przez Państwową Straż Pożarną lub policję (albo zgodnie z kompetencjami) za pośrednictwem środków masowego komunikowania.

9.     OPIS DZIAŁAŃ, KTÓRE LUDNOŚĆ ZAGROŻONA POWINNA PODJĄĆ ORAZ SPOSOBY W JAKI POWINNA SIĘ ZACHOWAĆ W RAZIE WYSTĄPIENIA AWARII

W przypadku ogłoszenia alarmu o wycieku gazu, pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie Bazy konieczna jest współpraca pomiędzy społecznością lokalną, a osobami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi.

AKCJE PODEJMOWANE W NAGŁYCH WYPADKACH - WYCIEK GAZU BEZ OGNIA

1.     Wyciek gazu płynnego na terenie Rozlewni może być wykryty przez węch, hałas, widoczne obłoki pary lub informację uzyskaną od WASBRUK lub jednostek PSP i POLICJI.

2.     W żadnym wypadku nie należy podchodzić w rejon Bazy.

3.     Należy zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary); opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

4.     Jeżeli ulatniający się gaz dotrze do Państwa obiektu, powinno określić się wielkość terenu, na którym występuje zagrożenie wybuchu, pożaru, możliwe źródła zapłonu i następstwa ewentualnego zapłonu.

5.     Należy powiadomić o zagrożeniu najbliższe otoczenie.

6.     Wejście do strefy zagrożonej powinno być zamknięte, a ludzie znajdujący się w tej strefie natychmiast ewakuowani. Muszą być usunięte z tej strefy wszystkie źródła zapłonu. Należy wyłączyć dopływ energii elektrycznej, wygasić wszystkie otwarte źródła ognia, palniki, piece. Pozamykać drzwi i okna we wszystkich budynkach. Zatrzymać silniki wszystkich pojazdów. W strefie zagrożonej nie wolno korzystać ze środków telekomunikacji.

7.     Należy pamiętać o tym, że gaz propan-butan jest gazem cięższym od powietrza, dlatego może gromadzić się w zagłębieniach terenu, w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu gdzie może dochodzić do pojawienia się stężeń wybuchowych.

8.     Należy ściśle przestrzegać zasad podawanych przez służby ratownicze, które w takich przypadkach kierują akcją ratowniczą.

AKCJE PODEJMOWANE W NAGŁYCH WYPADKACH - WYCIEK GAZU Z UDZIAŁEM OGNIA

1.     Jeżeli na terenie Bazy wystąpił wyciek gazu, który płonie należy ludzi znajdujący się w strefie zagrożonej natychmiast ewakuować. W zbiornikach z gazem płynnym, wystawionych na działanie ognia wzrasta ciśnienie. Zbiorniki naziemne oraz butle przy długotrwałym kontakcie z ogniem stwarzają zagrożenie wybuchem (rozerwaniem). Szczególnie dotyczy to butli, które nie są wyposażone w zawór bezpieczeństwa i w których wzrost ciśnienia może doprowadzić do ich rozerwania. W takim przypadku rozerwane butle z palącym się gazem mogą być wyrzucane na znaczne odległości, stwarzając możliwość rozszerzenia się pożaru.

2.     W żadnym wypadku nie należy podchodzić w rejon Bazy.

3.     Należy zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary); opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

4.     Należy ściśle przestrzegać zasad podawanych przez służby ratownicze, które w takich przypadkach kierują akcją ratowniczą.

10. OBSZAR UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM BAZY DYSTRYBUCJI GAZU WASBRUK W STARYCH PIEŚCIROGACH Z ZASTRZEŻENIEM WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH

INFORMACJI NIEJAWNYCH USTALONYCH W PRZEPISACH KRAJOWYCH

Dodatkowe informacje w zakresie nieobjętym tajemnicą handlową i/lub tajemnicą przedsiębiorstwa dotyczące zakładu - można uzyskać kierując pisemny wniosek na adres:

WASBRUK Sochoń Arkadiusz Sochoń Witold spółka jawna

05-191 Stare Pieścirogi, ul. Hetmańska 1

fax: (22) 614-59-14

Dodatkowe informacje można także uzyskać:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gospodarcza 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki numery alarmowe: 998 oraz 112 centrala: 22 765 81 30; 22 775 26 19 tel. GSM (SMS): 783 934 842 fax.: 22 775 88 98

Wasbruk